นายวีรนันท์ ปุโรง นักวิชาการชำนาญการ โรงพยาบาลรามัน ได้รับรางวัล โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 31 มกราคม 2563 ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ

นายวีรนันท์ ปุโรง นักวิชาการชำนาญการ โรงพยาบาลรามัน ได้รับรางวัล โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 31 มกราคม 2563 ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ