โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม