งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทํากิจกรรมจิตอาสาแทน ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตของทุกท่าน

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทํากิจกรรมจิตอาสาแทน

ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตของทุกท่าน