บอมอกาบู พบปะประชาชน แจ้งสถานการณ์การระบาดของไอกรน และความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน ภาษามลายู

บอมอกาบู พบปะประชาชน แจ้งสถานการณ์การระบาดของไอกรน และความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน ภาษามลายู