ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน กองบริหารการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน กองบริหารการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566