พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และ ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เข้ารับของที่ระลึกจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยรางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และ ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เข้ารับของที่ระลึกจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยรางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข