ขอแสดงความยินกับเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย Oral Presentation จำนวน 2 ผลงาน , ประเภท วิจัย Poster Presentation จำนวน 2 ผลงาน และประเภท พัฒนาระบบงาน จำนวน 2 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ ดังต่อไปนี้

• ประเภท งานวิจัย Oral Presentation จำนวน 2 ผลงาน
1. ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลชุมชน
ผู้นำเสนอ นางสาวฟูรียา เบ็ญฮาวัน (ชมเชย)
2. ชื่อผลงาน ยุติเอดส์ด้วยเพื่อนร่วมทาง
ผู้นำเสนอ แพทย์หญิงอัยดา หะยีบากา และ เภสัชกรรอนี กาเดร์ (ชนะเลิศอันดับ3)

• ประเภท วิจัย Poster Presentation จำนวน 2 ผลงาน
1. ชื่อผลงาน ผลของการฟื้นฟูทางไกลด้วยวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้นำเสนอ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ (ชนะเลิศอันดับ2)
2. ชื่อผลงาน ผลของการพัฒนา RAMAN PP I Mecel ต่อประสิทธิผลการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลรามัน
ผู้นำเสนอ นางสาวรานีย์ ยุมิง (ชนะเลิศอันดับ3)

• ประเภท พัฒนาระบบงาน จำนวน 2 ผลงาน
1. ชื่อผลงาน MDD CARE ดี ไม่มี SUICIDE
ผู้นำเสนอ นางสาวฟัตมาวาตี หะยีมูซอ (ชมเชย)
2. ชื่อผลงาน ปรับระบบ ลดขั้นตอน ได้ผล Out lab รวดเร็ว
ผู้นำเสนอ นางรุสนี วาอายีตา (ชนะเลิศอันดับ2)

ในเวทีการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 16 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต