เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 3 ประเภท ได้แก่ •ประเภท Oral – CQI Clonic เรื่องTelemedicine : เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์ • ประเภทPhoto Voice ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ (ในสถานบริการ) ผู้นำเสนอ กภ.หัสมะ มะสากา (ในชุมชน) • ประเภทหนังสั้น ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ และทีมงาน งานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 3 ประเภท ได้แก่
•ประเภท Oral - CQI Clonic เรื่องTelemedicine :
เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย
ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์
• ประเภทPhoto Voice
ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ (ในสถานบริการ)
ผู้นำเสนอ กภ.หัสมะ มะสากา (ในชุมชน)
• ประเภทหนังสั้น
ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ และทีมงาน
งานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่