โรงพยาบาลรามัน ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านเกียรติ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 14 กันยายน 2566

โรงพยาบาลรามัน ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านเกียรติ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 14 กันยายน 2566