ภญ. ริฏา วัฒนศิริวณิชช์ เภสัชกรชำนาญการ และ ภก. รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เข้ารับรางวัล “โรงพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ระดับคะแนนสูงสุดในระดับเขตสุขภาพ” รับมอบใบเกียรติบัตรจาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคมคม 2566 ณ รร.มารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภญ. ริฏา วัฒนศิริวณิชช์ เภสัชกรชำนาญการ และ ภก. รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เข้ารับรางวัล "โรงพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ระดับคะแนนสูงสุดในระดับเขตสุขภาพ" รับมอบใบเกียรติบัตรจาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคมคม 2566 ณ รร.มารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร