ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “36th Year TUH Digital TRANSFORMS forward to Resilience Organization”

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 15
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
"36th Year TUH Digital TRANSFORMS forward to Resilience Organization"

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน poster ประเภทพัฒนาระบบ
นายมาลีกี เกษธิมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เรื่องเครือข่ายทันตร่วมใจ ใช้วัสดุ(ทันตกรรม) อย่าง
พอเพียง

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน poster ประเภทวิจัย
นายมูฮำหมัด ดาโอะ และ นายช็อฟวาน รอนิง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
เรื่องผลของโปรแกรมออกกำลังกายข้อไหล่ด้วยตนเองต่อการลดระดับเจ็บปวดเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพการทำงานของข้อไหลในผู้ป่วยโรคข้อไหล่

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นำเสนอผลงาน Oral presentation ประเภทวิจัย ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เรื่องผลของซองยารูปภาพต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา : การทดลองแบบสุ่มควบคุมการปกปิดทางเดียว

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
นำเสนอผลงานพัฒนาระบบงานรูปแบบ Oral Presentation นางสาวซากีนะ ดอละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เรื่องพลิกวิกฤตโควิดที่ล้มลง ลุกด้วยระบบCCRTRamanที่เข้มแข็ง

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2565