ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลผลงานในงานวิชาการ HACC ปี 2565 ดังนี้ 1. คุณรานีย์ ยุมิง ชนะเลิศ E-Poster 2. คุณซูไรดา ลาเตะ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 E-Poster 3. คุณชูเกียรติ บิลกาญจน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 E-Poster 4. คุณริฏา วัฒนศิริวณิชช์ ชมเชย E-Poster 5. คุณซากีนะ ดอละ ชมเชย Oral Presentation ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลผลงานในงานวิชาการ HACC ปี 2565 ดังนี้
1. คุณรานีย์ ยุมิง ชนะเลิศ E-Poster
2. คุณซูไรดา ลาเตะ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 E-Poster
3. คุณชูเกียรติ บิลกาญจน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 E-Poster
4. คุณริฏา วัฒนศิริวณิชช์ ชมเชย E-Poster
5. คุณซากีนะ ดอละ ชมเชย Oral Presentation
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2565