ประชุมอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ประชุมอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565