ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (CEO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (CEO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565