โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว)

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม