วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 งานระบาดวิทยา รพ.รามัน ร่วมกับนสค. , อสม.และเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบท สเปรย์ฆ่ายุง พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกตามบ้านเรือน ในพื้นที่ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 งานระบาดวิทยา รพ.รามัน ร่วมกับนสค. , อสม.และเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบท สเปรย์ฆ่ายุง พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกตามบ้านเรือน ในพื้นที่ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา