องค์กรแพทย์และงานผู้ป่วยนอกกลุ่มการพยาบาลทบทวนระบบการใช้คิวห้องตรวจโรค โดยใช้โปรแกรม Hosxp version 4 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

องค์กรแพทย์และงานผู้ป่วยนอกกลุ่มการพยาบาลทบทวนระบบการใช้คิวห้องตรวจโรค โดยใช้โปรแกรม Hosxp version 4 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565