ประกาศโรงพยาบาลรามัน โปรดนำบัตรประชาชน มาด้วยเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลรามัน ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธ์

ประกาศโรงพยาบาลรามัน โปรดนำบัตรประชาชน มาด้วยเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลรามัน ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธ์