อบรมโครงการ CLT Profile / Clinical Quality Summary โดยศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565

อบรมโครงการ CLT Profile / Clinical Quality Summary โดยศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565