งานกายภาพบำบัดให้บริการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ระดับอำเภอ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ รพ.สต.วังพญา หมู่ที่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

งานกายภาพบำบัดให้บริการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยรถโมบายเคลื่อนที่ "สิริเวชยาน" ระดับอำเภอ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ รพ.สต.วังพญา หมู่ที่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา