ประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน (Morning Brief) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน (Morning Brief) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 20 มิถุนายน 2565