ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565