ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ ประธานทีมนำสารสนเทศและการจัดการความรู้ (IM-KM) โรงพยาบาลรามัน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ” แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ ประธานทีมนำสารสนเทศและการจัดการความรู้ (IM-KM) โรงพยาบาลรามัน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ" แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565