ประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้ ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 14 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้ ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 14 มกราคม 2565