ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา นิเทศนักศึกษาฝึกงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 มกราคม 2565

ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา นิเทศนักศึกษาฝึกงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 มกราคม 2565