โรงพยาบาลรามัน ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในตำแหน่งพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักโภชนาการ,พนักงานบริการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลรามัน ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง

 - พนักงานธุรการ

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 - นักวิชาการเงินและบัญชี

 - นักโภชนาการ

 - พนักงานบริการ

 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 - พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวโหลดเพิ่มเติม