โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักโภชนาการ, พนักงานบริการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่ง

 - พนักงานธุรการ

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 - นักวิชาการเงินและบัญชี

 - นักโภชนาการ

 - พนักงานบริการ

 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 - พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวโหลดเพิ่มเติม