ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน และระบบการลา ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน และระบบการลา ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ

โรงพยาบาลรามัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564