ประชุมชี้แจงเรื่องการประเมิน TSC ประเภทโรงพยาบาล ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประชุมชี้แจงเรื่องการประเมิน TSC ประเภทโรงพยาบาล ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุม 5 ส

โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24