ประชุมผู้รับผิดชอบพื้นที่ 5 ส. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ประชุมผู้รับผิดชอบพื้นที่ 5 ส. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564