โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ คุณกัญญารัตน์ จารุวรรณางกูร ที่มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 20 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ คุณกัญญารัตน์ จารุวรรณางกูร ที่มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 20 ตุลาคม 2564