ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ (Vaccine mobile) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ (Vaccine mobile) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะ

ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 15 ตุลาคม 2564