ประชุมสถานการณ์ทางการเงิน รอบเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ประชุมสถานการณ์ทางการเงิน รอบเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 8 ตุลาคม 2564