ขอเชิญ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตอำเภอรามัน รับชุดตรวจโควิด-19 ATK ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ขอเชิญ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตอำเภอรามัน รับชุดตรวจโควิด-19 ATK ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"