โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ กอ.รมน.จังหวัดยะลา มอบวัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์ แอลกอฮอล์ ถุงขยะแดง(ขยะติดเชื้อ) น้ำดื่ม นมถั่วเหลือง กระดาษชำระ มาม่าคัพ กาแฟ และของใช้ ให้กับโรงพยาบาลสนามรามัน สาขา 3 จ.ยะลา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา) เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัว

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ กอ.รมน.จังหวัดยะลา มอบวัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์ แอลกอฮอล์

ถุงขยะแดง(ขยะติดเชื้อ) น้ำดื่ม นมถั่วเหลือง กระดาษชำระ มาม่าคัพ กาแฟ และของใช้

ให้กับโรงพยาบาลสนามรามัน สาขา 3 จ.ยะลา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 วังพญา)

เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัว