ประชุมมาตรการเปิดกิจการ / จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย หลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรพยาบาลรามัน วันที่ 10 กันยายน 2564

ประชุมมาตรการเปิดกิจการ / จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย หลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention

ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรพยาบาลรามัน วันที่ 10 กันยายน 2564