โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มอบน้ำดื่ม 5 ลัง สนับสนุนในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มอบน้ำดื่ม 5 ลัง

สนับสนุนในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19