ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังจังหวัดยะลา (CFO) ผ่าน video conference ระบบ Webex ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังจังหวัดยะลา (CFO) ผ่าน video conference ระบบ Webex

ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 10 มิถุนายน 2564