เคาะแล้ว !!! มาตรการควบคุมพื้นที่ที่ปรากฏผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

เคาะแล้ว !!! มาตรการควบคุมพื้นที่ที่ปรากฏผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564