ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ลงพื้นที่ ต.บาลอ อ.รามัน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ แก่ประชาชน ในการป้องกันและสังเกตตนเอง เกี่ยวกับโรค Covid-19 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ลงพื้นที่ ต.บาลอ อ.รามัน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ แก่ประชาชน

ในการป้องกันและสังเกตตนเอง เกี่ยวกับโรค Covid-19 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564