กล่องภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ลงพื้นที่ คัดกรองสอบสวนโรคและ Swab active case finding จุดที่ 2 ณ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

กล่องภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ลงพื้นที่ คัดกรองสอบสวนโรคและ Swab active case finding จุดที่ 2

ณ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2564