ร่วมแรง ร่วมใจ รวมพล คนพันธ์รามัน เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ ลงพื้นที่ คัดกรอง สอบสวนโรคและ Swab active case finding ในพื้นที่ ต.บาลอ อ.รามัน 2 จุด ได้แก่ มัสยิดดารูลบาอาดยานและโรงเรียนพัฒนาบาลอ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สามัคคี คือ พลัง

ร่วมแรง ร่วมใจ รวมพล คนพันธ์รามัน เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ ลงพื้นที่ คัดกรอง สอบสวนโรค

และ Swab active case finding ในพื้นที่ ต.บาลอ อ.รามัน 2 จุด ได้แก่ มัสยิดดารูลบาอาดยาน

และโรงเรียนพัฒนาบาลอวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สามัคคี คือ พลัง