ประชุม ศปก.ตำบลบาลอ เพื่อวางมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบาลอ โดยมี นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผอ.รพ.รามัน นำเสนอสถานการณ์และผลการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบาลอ วันที่ 3 พฤษภาคม2564

ประชุม ศปก.ตำบลบาลอ เพื่อวางมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบาลอ โดยมี นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผอ.รพ.รามัน นำเสนอสถานการณ์และผลการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบาลอ วันที่ 3 พฤษภาคม2564