ประชุมวางแผนชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย PUI ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ประชุมวางแผนชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย PUI ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2564