เจาะประเด็นลึก : ลงพื้นที่หาความจริงของการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (RI) และท้องร่วงเฉียบพลัน (AD) ของ รพ.สต. ในเครือข่ายอำเภอรามัน

เจาะประเด็นลึก : ลงพื้นที่หาความจริงของการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (RI) และท้องร่วงเฉียบพลัน (AD) ของ รพ.สต. ในเครือข่ายอำเภอรามัน

ดาวโหลด