คนะอนุกรรมการ PCF และหัวหน้าหน่วยงาน ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริการในช่วงเดือนรอมฎอนของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 7 เมษายน 2564

คณะอนุกรรมการ PCF และหัวหน้าหน่วยงาน ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริการในช่วงเดือนรอมฎอนของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 7 เมษายน 2564