คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน HAIT กล่องภารกิจด้านที่ 4 การจัดระบบบริการประชุมวางแผนและมอบหมายงานแก่สมาชิกในทีม ณ ห้องสมุด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 เมษายน 2564

คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน HAIT กล่องภารกิจด้านที่ 4 การจัดระบบบริการประชุมวางแผนและมอบหมายงานแก่สมาชิกในทีม ณ ห้องสมุด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 เมษายน 2564