คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน HAIT กล่องภารกิจด้านที่ 6 การวิเคราะห์ออกแบบระบบก่อนการเขียนโปรแกรม ประชุมชี้แจงมาตรฐาน แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานและมอบหมายงานในแต่ละกลุ่มโปรแกรม ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 7 เมษายน 2564

คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน HAIT กล่องภารกิจด้านที่ 6 การวิเคราะห์ออกแบบระบบก่อนการเขียนโปรแกรม

ประชุมชี้แจงมาตรฐาน แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานและมอบหมายงานในแต่ละกลุ่มโปรแกรม

ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 7 เมษายน 2564