คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน HAIT กล่องภารกิจด้านที่ 5 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ประชุมวางแผนและมอบหมายงานแก่สมาชิกในทีม ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล วันที่ 7 เมษายน 2564

คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน HAIT กล่องภารกิจด้านที่ 5 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ประชุมวางแผนและมอบหมายงานแก่สมาชิกในทีม ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล วันที่ 7 เมษายน 2564