แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS Provider Course (การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง) แก่พยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดยมี พญ.บัญจพารัตน์ นวลเจริญ และ พญ.นุรไอนี อาแว แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 7 เมษายน 2564

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS Provider Course (การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง) แก่พยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดยมี พญ.บัญจพารัตน์ นวลเจริญ และ พญ.นุรไอนี อาแว แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 7 เมษายน 2564